ปฏิบัติสมาธิในวันฟื้นคืนพระชนม์

Back to Schedule
Donate

ท่านปรมหังสา โยคานันทะ กระตุ้นผู้ปฏิบัติสมาธิทุกคนให้ขยายจิตในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ โดยการปรับจิตเข้ากับคริสตจิตอันไพศาล—จิตสำนึกแห่งพระเจ้าอันสถิตอยู่ในสิ่งสร้างทั้งปวง จิตสากล ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า อันสำแดงในพระเยซู ภควานกฤษณะ และองค์อวตารท่านอื่นๆ ข้างล่างนี้เป็นการนำปฏิบัติสมาธิครั้งหนึ่งโดยท่าน:

พระคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ฟื้นคืนจากความจำกัดของร่างกาย กายทิพย์ และกายเหตุ สู่การสถิตอยู่ทุกหนแห่ง พระเยซูผู้เป็นหนึ่งเดียวกับคริสตจิตอันสถิตทั่วฟื้นคืนพระชนม์อยู่ในหัวใจของดอกไม้ทุกดอก ทุกรังสีของแสง แดด และทุกความคิดที่ดีงาม พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในยุคปรมาณู และการทำลายล้างอย่างมหันต์ของมันก็ไม่อาจซ่อนการเกิดของพระวิญญาณของพระองค์ของชีวิตใหม่ การเกิดมนุษยชาติยุคใหม่จากอู่แห่งปัญญาและความรักสากล

พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์อยู่ในหัวใจของเรา ในวิญญาณของเรา—ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างพระองค์กับเรา ทรงพระดำเนินอยู่ในสวนแห่งความรักของเรา ในสวนศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ของเรา ในสวนสมาธิและกริยาโยคะของเรา

พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในทุกอะตอมและทุกเซลล์ ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในเมฆ ในดาวเคราะห์ทั้งหลาย ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในจักรวาลนานา ในแสงรังสีที่เดินทางรอบจักรวาล และในแสงเยือกเย็นอันไกลโพ้น พระองค์ทรงฟื้นคืนจากจักรวาลสู่จิตจักรวาลอันเงียบสงัด และพระองค์จะฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งในตัวท่าน ผ่านความภักดีและกริยาโยคะ เมื่อปัญญาท่านฟื้นตื่นท่านจะเห็นการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ในตัวท่าน และในการปฏิบัติสมาธิและสนทนากับพระเจ้า ท่านจะฟื้นคืนด้วยกันกับพระองค์ จากสุสานกายและจิตของมนุษย์ที่ตายได้ไปสู่บรมวิญญาณอันปีติไพศาลอุดมพร

“ข้าแต่พระคริสต์ พระองค์ฟื้นคืนในบรมวิญญาณ เรารื่นเริงยินดีอยู่กับการฟื้นคืนของพระองค์ และในการฟื้นคืนแห่งพระสัญญา: ในฐานะบุตรของพระเจ้า ที่ลงมาสู่กายเนื้อ เราจะกลับสู่คืนแผ่นดินของพระบิดาด้วยเช่นกัน ในเทศกาลอีสเตอร์นี้เราถวายความภักดีของพวกเราทั้งหลาย เสียงร่ำร้องจากหัวใจ กลิ่นหอมแห่งความดีในตัวเราไว้แทบพระบาทแห่งองค์ผู้ทรงสถิตทุกสถาน เราเป็นของพระองค์ โปรดรับเราไว้เถิด! โปรดฟื้นคืนพวกเราไว้กับพระองค์ในบรมวิญญาณนิรันดร์ผ่านคริสตจิต ให้พวกเราอยู่ในแผ่นดินแห่งพระปีตินิจนิรันดร์”

flower

อธิษฐานและปฏิญาณเช้าวันอีสเตอร์

ข้าแต่พระคริสต์ผู้สถิตบนสวรรค์ โปรดอาบรดจิตของเราด้วยจิตแห่งพระองค์ ขอให้เราได้เกิดใหม่ในพระองค์

กล่าวคำย้ำเตือนและรู้สึก:

“ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ ขอให้ข้าพเจ้าตื่นอยู่ในจิตแห่งพระคริสต์

พระคริสต์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความปีติกับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ศานติกับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปัญญากับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความรักกับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปีติกับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน พระคริสต์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน พระคริสต์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน พระคริสต์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน”

flower

ศึกษาเพิ่มเติม:

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์

“ปฏิบัติสมาธิในวันฟื้นคืนพระชนม์” จาก การเสด็จครั้งที่สองของพระคริสต์: การฟื้นคืนพระคริสต์ในตัวเราอรรถกถาเผยแผ่คำสอนดั้งเดิมของพระเยซู
โดย ปรมหังสา โยคานันทะ